Wingless Angel's production

Here are the horses produced by Wingless Angel since the start of their game. These horses have been produced by breeding mares and have been born thanks to their efforts.

Current breederHorseCharacteristicsSkills
foal friesian blackWingless Angel M5383.57 .:ɮɛʏօռɖ աɨʟɖ:.
 • Born: 02/04/2020
 • Gender: male
 • Age: a few hours
 • Size: 8.2 hands
 • Breed: Friesian
 • Stamina
  166.651
 • Speed
  148.8265
 • Dressage
  209.0455
 • Gallop
  91.279
 • Trot
  135.22
 • Jumping
  43.5922
foal friesian blackWingless Angel M5383.57 .:ɮɛʏօռɖ աɨʟɖ:.
 • Born: 02/04/2020
 • Gender: male
 • Age: 6 months
 • Size: 12.0 hands
 • Breed: Friesian
 • Stamina
  166.651
 • Speed
  148.8265
 • Dressage
  209.0455
 • Gallop
  91.279
 • Trot
  135.22
 • Jumping
  43.5922
riding unicorn mustang roanWingless Angel F519.57 ʟօʏǟʟ քʀɛɖɨƈȶɨօռ
 • Born: 31/03/2020
 • Gender: female
 • Age: 2 months
 • Size: 9.1 hands
 • Breed: Mustang
 • Stamina
  6.9564
 • Speed
  9.1107
 • Dressage
  5.1011
 • Gallop
  7.1004
 • Trot
  2.0495
 • Jumping
  4.9893
foal hanoverian blackAndy123 F584.69 Black ωα૨ ρɦαɳƭσɱ
 • Born: 31/03/2020
 • Gender: female
 • Age: 2 months
 • Size: 10.1 hands
 • Breed: Hanoverian
 • Stamina
  4.5487
 • Speed
  7.4748
 • Dressage
  7.8632
 • Gallop
  6.5653
 • Trot
  2.204
 • Jumping
  10.0745
foal tennessee walker palominoAndy123 M659.43 Palomino 3% ŴıŋĢȴƐșş Tȩƞń쪜Ǝȇ ŴąĿĸėŔ
 • Born: 31/03/2020
 • Gender: male
 • Age: 2 months
 • Size: 10.3 hands
 • Breed: Tennessee Walker
 • Stamina
  5.9173
 • Speed
  3.3996
 • Dressage
  5.3856
 • Gallop
  2.6459
 • Trot
  7.2565
 • Jumping
  3.0778
foal shetland bayWingless Angel F546.35 Bay ωιηgℓεss sнεтℓαη∂
 • Born: 31/03/2020
 • Gender: female
 • Age: 4 months
 • Size: 6.3 hands
 • Breed: Shetland
 • Stamina
  2.7285
 • Speed
  4.5311
 • Dressage
  4.949
 • Gallop
  4.109
 • Trot
  1.2993
 • Jumping
  6.1751
foal french trotter flaxen chestnut Wingless Angel F871.64 F.C ωเɳɠℓεรร ƒ૨εɳ૮ɦ ƭ૨σƭƭε૨ร
 • Born: 31/03/2020
 • Gender: female
 • Age: 4 months
 • Size: 12.2 hands
 • Breed: French Trotter
 • Stamina
  6.8002
 • Speed
  8.0066
 • Dressage
  7.3732
 • Gallop
  2.1566
 • Trot
  10.1772
 • Jumping
  4.5817
foal shagya arabian light greyAndy123 M1005.34 L.G ßŗƐđ ƅŸ ƜǐǸǥȴʅɘșŠ ĄñɢËĿ
 • Born: 31/03/2020
 • Gender: male
 • Age: a few hours
 • Size: 9.2 hands
 • Breed: Shagya Arabian
 • Stamina
  6.3754
 • Speed
  4.045
 • Dressage
  4.9894
 • Gallop
  2.1366
 • Trot
  2.4462
 • Jumping
  4.3604
foal gypsy vanner blackŇocturnal M1140.33 Black shíftєd dєpєndєncє
 • Born: 31/03/2020
 • Gender: male
 • Age: 2 months
 • Size: 10.3 hands
 • Breed: Gypsy Vanner
 • Stamina
  8.366
 • Speed
  2.7599
 • Dressage
  6.6601
 • Gallop
  5.5741
 • Trot
  2.7846
 • Jumping
  6.1832
riding unicorn appaloosa chestnut blanket Wingless Angel F785.66 ʟօʏǟʟ քʀɛɖɨƈȶɨօռ
 • Born: 31/03/2020
 • Gender: female
 • Age: 2 months
 • Size: 10.2 hands
 • Breed: Appaloosa
 • Stamina
  1.5616
 • Speed
  2.59
 • Dressage
  1.7423
 • Gallop
  2.1998
 • Trot
  0.5319
 • Jumping
  1.1038